Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") pre nákup v internetovom obchode MANIEGO.cz

Regina Khomová, DiS.
Josefa Česáka 79, 503 12 Neděliště, Česká republika

IČ: 64233910
Od 01.08.2009 vedená v živnostenskom registri u Magistrátu mesta Hradec Králové.
Úrad príslušný podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona ČR je  Magistrát mesta Hradec Králové.

Dátová schránka: 5hgr9en
DIČ: CZ7253136066
platca DPH

platba v CZK v ČR č.ú .:
2100136465/2010

platba v EUR v SR č.ú .:
č.ú.: 2800136466/2010
IBAN: CZ0920100000002800136466
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

mobil: +420 774 13 18 19

e-mail: obchod@maniego.cz

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi odberateľom (ďalej len "kupujúci") a prevádzkovateľom internetového obchodu www.maniego.cz (ďalej len "predávajúci").

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím objednávky. Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednanie tovaru a služieb

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, hmotnosť, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k zmene dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu je záväzná po celý čas jej zverejnenia v internetovom obchode, jej zmenu oznámi dodávateľ taktiež uverejnením v internetovom obchode.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH. Sme platcami DPH. 

3. Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. 

4. Platby

Platba v CZK
č.ú .: 2100136465/2010
IBAN: CZ0920100000002800136465
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Platba v EUR
č.ú .: 2800136466/2010
IBAN: CZ0920100000002800136466
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Euro platba sa zadáva ako SEPA platba, nie ako platba do zahraničia.

(SEPA platba je bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov v mene EUR s poplatkovou dispozíciou SHA, keď príjemca aj platiteľ hradí poplatky u svojich bánk, bez obmedzenia výšky prevodu. Suma prevedená na účet banky príjemcu je pripísaná do jedného dňa po dátume splatnosti príkazu). 

5. Zrušenie objednávky

Každú objednávku je možné do okamihu o upovedomenie o expedíciu tovaru zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a číslo objednávky. Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, predávajúci má právo vybavovanie ďalších objednávok tohto nakupujúceho pozastaviť, prípadne odmietnuť. Objednávku nie je možné zrušiť, ak bola vyexpedovaná. 

6. Balné a poštovné

Balné je vždy zadarmo. Pre zásielky si zákazníci môžu vybrať z týchto spôsobov doručenia:

* Slovenská pošta
* Kuriér DPD + odberné miesta DPD
* Zásielkovňa

7. Dodacia lehota

Dodacia lehota je 2-4 pracovné dni, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu formou sms alebo na e-mailovú adresu kupujúceho. 

8. Vrátenie a výmena tovaru

podľa § 1829 občianskeho zákonníka Českej republiky (zákon č. 89/2012 Zb.) má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, používaný alebo inak znehodnotený a musí byť vybavený originálnymi etiketami, označeniami a obalom (krabičkou). Prepravný obal musí odpovedať charakteru tovaru a jeho ochrane pred poškodením pri doprave. Kupujúci doručí vrátený tovar prepravcom na adresu predávajúceho: Regina Khomová, Josefa Česáka 79, 503 12 Neděliště, alebo využije možnosť bezplatného zaslania prepravcom Zásielkovňa. Do zásielky s vráteným tovarom uveďte, prosím: "Vrátený tovar", číslo objednávky a formu vrátenia peňazí. V prípade spätnej platby na účet nezabudnite uviesť Vaše bankové spojenie. Pozri Príloha 1 VOP.
V prípade vrátenia tovaru a bezplatného zaslania späť možno využiť služby Zásielkovňa. Kupujúci kontaktuje predajcu vopred za účelom zaslania etikety, ktorou označí vrátený tovar. Náklady na spätné zaslanie nesie predávajúci. Voľbou iného prepravcu nesie náklady na spätné zaslanie kupujúci. 

Pri objednávke s celkovou cenou tovaru nad 3 000 Kč nie je účtované dopravné. Ak zákazník vracia časť tovaru a pôvodná podmienka dopravného zdarma už nie je splnená, sú od vrátenej čiastky za tovar odpočítané náklady vynaložené na dopravu, ktorú si zákazník zvolil pri prvotnej objednávke. 

Pokiaľ kupujúci zvolil iný, než najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 

Prehliadka zásielky pred zaplatením je možná len na pobočkách Uloženka a Zásielkovňa, ostatné prepravcovi túto službu neumožňujú.
V prípade platby pri prevzatí tovaru (na dobierku) možno prijať alebo odmietnuť len celú zásielku. 

9. Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybaví predávajúci k spokojnosti kupujúceho, podľa individuálnej dohody a v súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady a poškodenia. Za vady vzniknuté prepravou neručíme. Pri zjavnom poškodení balenia je možné zásielku odmietnuť či spísať s dopravcom protokol o poškodeniu. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym skladovaním. 

Postup pri reklamácii:

- prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť predávajúcemu vždy písomnou formou
- kupujúci počká na vyrozumenie zo strany predávajúceho o tom, či má zakúpený tovar posielať späť
- ak áno, tovar zašle ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu uvedenú vo VOP, či predajca kontaktuje vopred za účelom oznámenia adresy podateľne prepravcu Zásielkovňa a zaslanie etikety, ktorou označí vrátený tovar
- do zásielky uveďte dôvod reklamácie, adresu, číslo faktúry

Predávajúci reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru. Odstránenie vád tovaru v záručnej dobe zaistí na svoje náklady predávajúci.

10. Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení

Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy a takisto v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR.

Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas
s ich spracov
ávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o rozsahu spracúvaných údajov sú popísané v samostatnom dokumente Ochrana a spracovanie osobných údajov.

Potvrdením objednávky kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je podľa zákona č. 480/2004 Zb. Českej republiky o niektorých službách informačnej spoločnosti, oprávnený zasielať na oznámenú elektronickú adresu obchodné oznámenia. Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že odvoláva súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, alebo tak môže urobiť kedykoľvek prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu na internetových stránkach predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, bude používať iba na účely, ktoré súvisia so službami obchodu Maniego.cz,
a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok vrátane distribúcie objednaného tovaru.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ČR, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11. Ostatné

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.ČR), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb. ČR), a ďalšími právnymi predpismi.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.02.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ich obsah bez predchádzajúceho upozornenia.

Príloha č. 1

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy