Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správca údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len "GDPR“)je Regina Khomová, IČ 64233910, so sídlom Josefa Česáka 79, 503 12 Neděliště, Česká republika (ďalej len "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú
  Adresa: Josefa Česáka 79, 503 12 Neděliště, Česká republika
  E-mail: obchod@maniego.cz
  Telefón: + 420 774 13 18 19
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 3. Údaje znamenajú evidujete akékoľvek Osobné týkajúce sa identifikovanej alebo by to bolo fyzicky identifikovateľnej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nepriamo alebo moze hoci priamo identifikované odkazom na konkrétny identifikátor, ako je identifikačné číslo, meno, o polohe, záznam identifikácia siete alebo viacerých faktorov, jedným alebo pre špecifických jeho fyzickú , genetických, fyziologických, duševné, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu jednotlivcov.
 4. Správca vymenovaný poručníka pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie zapracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu:
  Hodnotenie výrobku: po zadaní budú hodnotenia a / alebo komentáre odovzdané uložené. Správca môže použiť e-mailovú adresu k tomu, aby zadané hodnotenie priradila, aby vás kontaktovala na účely overenia alebo aby reagovala na sťažnosti týkajúce sa služieb. Hodnotenie produktov je zvyčajne zverejnené menom, ktoré je zadané pri zverejňovaní komentára. Zadaním hodnotenie a / alebo komentáre postupujete správcovi nevýhradné, bezplatné, trvalé a neodvolateľné právo toto hodnotenie a / alebo komentár užívať, kopírovať, pozmeňovať, zverejňovať, prevádzať, rozmnožovať a poskytovať je (ako celok alebo ich časť) tretím osobám on-line i off -line (napríklad v tlačených médiách alebo katalógoch) a ďalej ich začleniť do iných foriem diel (médiá, technológie), čo znamená, že správca môže komentár zverejniť a že môže hodnotenie a / alebo komentár spracovať na obchodné účely (napríklad vo svojich reklamách alebo pre marketingové účely). Ďalej sa hodnotenia produktov analyzujú a vyhodnocujú.
  Darčekové kupóny: zákazníci môžu využívať rôzne darčekové kupóny a zľavové ponuky. Ak ste súhlasili s marketingovým využitím vašich údajov, budeme vás o kampaniach s darčekovými kupónmi informovať v newsletteru alebo poštou. Pri uplatnení darčekových kupónov spracovávame vaše údaje. Ak uplatníte kód personalizovaného alebo iného darčekového kupónu na svojom zákazníckom účte v e-shope, budú tieto údaje skombinované s vašimi osobnými údajmi. Nezabudnite: Kód osobného darčekového kupónu nesmie byť zverejňovaný ani inak využitý pre obchodné účely. Vaša e-mailová adresa bude spracovávaná, kým nedostaneme oznámenie o odvolaní vášho súhlasu. Spracovanie vašej poštovej adresy prebieha, kým sa nedosiahne ciele. Oznámením na e-mailovú adresu obchodu môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu alebo odvolať svoj súhlas, a to bezplatne okrem nákladov vynaložených na prenos v súlade so základnými sadzbami.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Prevádzkované služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby

 • Google Analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google nákupy - žiadosť o recenziu, zaznamenáva email ak odsúhlasíte v procese objednávky
 • Heureka - zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu "Overené zákazníkmi"
 • Zboží.cz - zaznamenáva konverzie nákupu a email
 • Sklik - zaznamenáva cookie, použitie webu, konverzie nákupu.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.5.2018.